...امروز می خواهم از وراونگی "جذابی" که کنکور برای جامعه مان به ارمغان آورده صحبت کنم...