...آخرین باری که چیز جدیدی یادگرفتید و لذت دنیا را بردید کی بود؟ می دانم، با سیستم آموزشی دوست داشتنی ای که برایمان ساخته اند، شاید مدت ها باشد که دیگر یکسری کلمات آن معنا های لوکس قدیم را برایمان نداشته باشند...